Algemene Voorwaarden

Decorative chamomile floralDecorative chamomile floral

Algemene Voorwaarden van Healthy Baby Club

Op alle Overeenkomsten die Klant met Healthy Baby Club B.V. (hierna: HBC te noemen) aangaat, en op alle diensten en/of producten van HBC die Klant afneemt, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de website van HBC en zijn tevens voor of bij het aangaan van de Overeenkomst aan Klant elektronisch ter hand gesteld. Begrippen met een hoofdletter geschreven hebben de betekenis die daaraan in deze Algemene Voorwaarden worden toegekend. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen enkelvoud en meervoud.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen genoemd. Onder deze begrippen wordt verstaan:

 • Abonnement:
  Een Overeenkomst tussen de Klant en HBC voor het op periodieke basis gedurende langere tijd leveren door HBC van een of meer al dan niet verschillende producten;
 • Bedenktijd:
  De termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Dag:
  Kalenderdag;
 • Duurovereenkomst:
  Een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Digitale inhoud:
  Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Herroepingsrecht:
  De mogelijkheid van de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Intellectuele eigendomsrechten:
  Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
 • Ondernemer:
  De rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan Klant aanbiedt;
 • Website:
  De website www.healthybabyclub.com of andere website via welke HBC haar diensten en/of producten op afstand aanbiedt aan Klant.

 

Artikel 2. Identiteit van de Ondernemer

Healthy Baby Club B.V. 
Haarlemmerweg 319-A
1051 LG Amsterdam

Telefoonnummer: 020-2400276 
Bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur

E-mailadres: [email protected]

KVK-nummer: 78530318
BTW-identificatienummer: NL8614.38.267.B01


Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Klant.
 2. HBC heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn en worden tevens tijdens het bestelproces onder de aandacht van de Klant gebracht. Indien je de producten en/of diensten van HBC blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van de Algemene Voorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien je niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden, is je enige mogelijkheid om het gebruik van de producten en/of diensten van HBC te staken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele (Algemene) voorwaarden die Klant hanteert wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
 2. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 3. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 4. De Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. De Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Klant vragen naar de reden van herroeping.
 2. De Klant kan het herroepingsrecht uitoefenen door gebruik te maken het retourformulier dat beschikbaar is op de website en tevens meegestuurd wordt in de te ontvangen verpakking. 
 3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant het product heeft ontvangen, of;
  1. als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant het laatste product heeft ontvangen. De Ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 

Artikel 7. Verplichtingen van de Klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met de ontvangen producten en de verpakking. Hij zal de producten slecht uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt daarbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 
 2. Indien Klant van zijn herroepingsrecht wenst gebruik te maken, zal Klant het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking, binnen 14 dagen na het verlopen van de bedenktijd, aan HBC retourneren conform de door HBC gegeven instructies.  
 3. De Klant heeft de terug zendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant. 
 5. De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 8. Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping

 1. Als de Ondernemer de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De Ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. 
 3. De Ondernemer zal binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product, het betaalde bedrag terugstorten. 

Artikel 9. Uitsluiting herroepingsrecht

  1. De Ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de Ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

  2. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  3. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  4. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  5. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  6. Verzegelde of geopende producten, waarvan de verzegeling dan wel verpakking na levering is verbroken.

Artikel 10. De prijs & Betaling

   1. Voor de verschillende boxen en bijbehorende abonnementen gelden de prijzen die op het moment van bestellen worden gehanteerd en zijn aangegeven op de Website. De Klant kan kiezen voor een box maand abonnement of een eenmalige box (betreft het een eenmalige betaling en wordt niet verlengd).
   2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
   3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en;
   4. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
   5. De Klant de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
   6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
   7. Voor de betaling kan de Klant uitsluitend gebruik maken van de door HBC op de Website aangeboden betalingsmogelijkheden
   8. Ingeval de Klant gebruik wenst te maken van een automatische incasso, geeft de Klant aan Mollie B.V. toestemming om namens HBC door middel van een SEPA of Creditcard machtiging ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te incasseren.
   9. Het door HBC te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door Klant tijdens de periode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door HBC te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door klant tijdens de periode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige periode. 
   10. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.

Artikel 11. Levering & Uitvoering

    1. De bestelling wordt elke maand afgeleverd op het door de Klant opgegeven bezorgadres
    2. De Klant is verantwoordelijk voor het invoeren en doorgeven van het juiste bezorgadres bij het plaatsen van een bestelling. Indien er sprake is van een verhuizing, dient de Klant z.s.m. het adres bij te werken in zijn account of contact op te nemen met de klantenservice door te mailen naar [email protected]
    3. De bestelling wordt binnen 3 werkdagen na plaatsing verzonden. 
    4. De Klant is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door Klant opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, dan is de Klant in gebreke met betrekking tot acceptatie.
    5. De Ondernemer is gerechtigd om ter uitvoering van de Overeenkomst derde partijen in te schakelen. 

Artikel 12. Intellectuele Eigendomsrechten

    1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot HBC, waaronder de Intellectuele Eigendomsrechten op de Website berusten bij de Ondernemer.
    2. Niets in deze Algemene Voorwaarden beoogt een overdracht of licentie van intellectuele eigendomsrechten van HBC ten gunste van de Klant te bewerkstelligen of tot stand te doen komen. HBC behoudt zich te dien aanzien uitdrukkelijk alle rechten voor. 

Artikel 13. Duur & Opzegging

    1. Als de Klant een eenmalige box afneemt, wordt deze niet automatisch verlengd. Als de Klant een box maand abonnement afneemt dan wordt deze elke maand automatisch verlengd.
    2. De Klant kan een abonnement op elk moment pauzeren of opzeggen. Opzeggen kan door een e-mail te sturen naar [email protected]
    3. De Ondernemer is gerechtigd de Overeenkomst met de Klant op te zeggen indien en vanaf het moment dat de producten van HBC niet langer geleverd kan worden of anderszins (permanent) niet meer beschikbaar zal zijn. 

Artikel 14. Garanties & Aansprakelijkheid

    1. Voor zover wettelijk toegestaan is HBC niet aansprakelijk voor enige (in)directe schade, met inbegrip van gederfde winst, misgelopen omzet en misgelopen kansen, ontstaan door een door haar geleverd product en/of dienst.
    2. HBC is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gezondheidsklachten en/of allergische reacties die kunnen ontstaan na het eten van de producten die geleverd worden. HBC produceert zelf geen producten en is afhankelijk van de kwaliteit en informatie van leveranciers en/of de daadwerkelijke producenten van producten. Bij twijfel over de kwaliteit, houdbaarheid of geschiktheid van ingrediënten kan de Klant altijd contact opnemen met HBC. Het nuttigen van de producten geschiedt altijd en volledig op eigen risico van de Klant. 
    3. Als de HBC begrippen als ‘gezond’ of ‘verantwoord’ gebruikt omtrent de producten, dan wordt gedoeld ten opzichte van de meer traditionele producten die bijvoorbeeld een hogere mate van suiker en verzadigde vetten bevatten. HBC claimt niet dat de producten die zij verkoopt per definitie het gezondst zijn. 

Artikel 15. Privacy

    1. Voor het kunnen voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van een Overeenkomst, alsmede vanwege de andere doeleinden, zoals (direct) marketing, verwerken wij Persoonsgegevens van de Klant conform de toepasselijke wet- en regelgeving. HBC hanteert een online privacybeleid waarin informatie wordt verstrekt over de verwerking van Persoonsgegevens en de rechten die een klant daarbij heeft. 

Artikel 16. Geschillen & Toepasselijk recht

   1. Op alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen, alsook deze Algemene Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.
   2. Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
BoxNu 10% korting op de maand boxen!Bestel je eerste box
Bestel je eerste boxBoxNu 10% korting op de maand boxen!